dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91
camera_alt กิจกรรมภายในท้องถิ่นตำบลสมสนุก
สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง อบต.สมสนุก [11 ตุลาคม 2564]
สาระน่ารู้ในการเลือกตั้ง [1 ตุลาคม 2564]
ทำความสะอาด"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา"28 กรกฎาคม 2564 [22 กรกฎาคม 2564]
[12 กรกฎาคม 2564]
 
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview263
ประกาศราคากลาง คศล.หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242
ประกาศราคากลาง คสล.หมู่.4 บ้านสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview247

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview145
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview146
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview140
โครงการจัดซื้อรถยนต์สว่นกลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview140
language หนังสือราชการกรม
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
photo ทำความสะอาด"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา"28 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
photo ซ่อมแซมถนน ม.4 สมสนุก poll
insert_drive_file ขั้นตอน/เวลา ให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
find_in_page ประชา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview375
photo ซ้อมชีดน้ำล้าง อนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250
insert_drive_file ประกาศผล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview262
photo ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview264
photo อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview280
photo พ่นหมอกควัน ร.ร.สมสนุกพิทยาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]   attach_file [เอกสาร 7]   attach_file [เอกสาร 8]   attach_file [เอกสาร 9]   attach_file [เอกสาร 10]   attach_file [เอกสาร 11]   attach_file [เอกสาร 12]   attach_file [เอกสาร 13]   attach_file [เอกสาร 14]   attach_file [เอกสาร 15]   attach_file [เอกสาร 16]   attach_file [เอกสาร 17]   attach_file [เอกสาร 18]   attach_file [เอกสาร 19]   attach_file [เอกสาร 20]  
insert_drive_file กฎกระทรวง รวม12ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview88
เชิญชวน แสดงความคิดเห็น-ตอบแบบสอบถาม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview184
ประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : pageview90

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
contact_phone ข้อมูลเบอร์โทร
เบอร์โทรต่างๆ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 1 นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 2 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 3 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 4 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 (กำนัน) 086-2223460 5 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 6 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 7 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 8 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. 2 นายอุทัย ทวิลา 098-2195396 รองนายก 3 นายบุญตา ดวงแสนพุฒ รองนายก 4 นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 เลขานายก 5 นายปัญญาวุธ กางศรี 086-1848053 ส.อบต. ม.1 6 นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 7 นายประไพรศิลป์ ชัยชนะ 098-1757745 ส.อบต. ม.2 8 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 9 นายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ 093-0865591 ส.อบต. ม.3 10 นายไมตรี วงค์จันทร์เรือง 098-6103172 ส.อบต. ม.3 11 นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 ส.อบต. ม.4 12 นางทองพูน ติมา 087-9238464 ส.อบต. ม.4 13 นายสุนทร มารมย์ 098-6230681 ส.อบต. ม.5 14 นายสุริยนต์ ดำพลทัน 080-0076404 ส.อบต. ม.5 15 นายสายเพชร สิทธิชัย 081-3201929 ส.อบต. ม.6 16 นายหนูกัน เสวะโก 061-2348632 ส.อบต. ม.6 17 นายบัณฑิต พรมจันทร์ ส.อบต. ม.7 18 นายไพทูล กังขอนนอก 098-5868783 ส.อบต. ม.7 19 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 20 นางสิราวรรณ อุดมสุวรรณ 093-3947974 ส.อบต. ม.8 096-8783409 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 2 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 3 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 4 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 5 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 6 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 7 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 8 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 9 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 10 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 11 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 12 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 13 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 14 นายสมเกียรติ กองคำ พนง.น้ำประปา 091-3532703 15 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 16 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 17 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 18 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 19 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 20 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 21 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 22 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 23 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 24 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 25 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 26 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 27 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 28 นายอนุศักดิ์ ต้นกันยา จนท.ดับเพลิง 084-3897845 29 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 30 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 31 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 32 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 33 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 34 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 35 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 36 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 37 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 38 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 39 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 40 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 41 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 42 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 43 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 44 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 45 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 46 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 47 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 48 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 49 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 50 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 51 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 52 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 53 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 54 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 55 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 56 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 57 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 58 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 59 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 60 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 61 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 62 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 63 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 64 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763

แนะนำผู้บริหาร
contact_phone ผู้บริหารหน่วยงาน
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ