องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นางบุญมี เครือแก้ว
เลขานายก
โทร : 0930841995
group หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
โทร : 095-1925756
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
โทร : 065-0703529
group สำนักปลัด
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
โทร : 095-1925756

นักวิเคราะห์ฯ
โทร : -
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0857450178
นางศิริญญา ชูศิริโรจน์
นักทรัพยากรบุคล
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 0895807859
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ
โทร : 0893943227
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
น.ส.อรินญา เลพล
ผช.สาธารณสุขฯ
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
คนทั่วไป
โทร : 0829055419
นายขวัญชัย แก่นพล
พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา
โทร : 089-0163857
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 088-3245794
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 093-0851702
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา
โทร : 0803985472
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ
โทร : 093-0498894
group กองคลัง
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
นางสาวกัลยา เชื้อเจริญ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0934574599
นางสาวอนุรักษ์ ลินทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0843947025
มนัสนันท์ นันทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสุดใจ แก่นพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางระดา มณฑา
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนฤมล แคนวัง
ผช.การเงิน
นางสาวสุรีพร มารมย์
ผช.พัสดุ
โทร : 0899061764
group กองช่าง

นายช่างโยธา
โทร : -
นายตนุภัตร อาจจำปา
ผช.ช่างสำรวจ
โทร : 0980975196
นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร : 0981345548
group กองช่าง

นายช่างโยธา
โทร : -
นายตนุภัตร อาจจำปา
ผช.ช่างสำรวจ
โทร : 0980975196
นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร : 0981345548
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
group สภาท้องถิ่น
นายทองใส มะปะเท
รองประธานสภา (หมู่ 1)
โทร : 0883654265
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
เลขาสภา
นายไพทูน ชมพันธ์
สมาชิกสภา (หมู่ 2)
โทร : 0981757745
นางสาวภักดี ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา (หมู่ 3)
โทร : 0922481524
นางทองพูน ติมา
สมาชิกสภา (หมู่ 4)
โทร : 0879238464
นางแดนลี่ แก้วแก่น
สมาชิกสภา (หมู่ 5)
โทร : 0930615599
นายสุภาพ โคตรคำภา
สมาชิกสภา (หมู่ 6)
โทร : 0611621807
นายประยน ปิยะมาตย์
สมาชิกสภา (หมู่ 8)
โทร : 0930847168
group กองส่งเสริมการเกษตร
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
รักษาการ ผอ.กองเกษตร
น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา
ผช.เกษตรฯ
group กองการศึกษา
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย