องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282
group คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0800124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0800124239
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย
เลขานายก
โทร : 0651091251
นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย
เลขานายก
โทร : 0651091251
group หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
นายอภิชัย ประไพเพรช
ผอ.ช่าง
นายอภิชัย ประไพเพรช
ผอ.ช่าง
group สำนักปลัด
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด
นางโอภาศ ศรีกงพาน
นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 0864692779
นางโอภาศ ศรีกงพาน
นักวิเคราะห์ฯ

โทร : 0864692779
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
จ.อ.วิทูรย์ ยอดคีรี
นักพัฒนาชุมชน
นายกิตติภัค ดานขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติภัค ดานขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0857450178
นางกรรณิกา บ่อทอง
นักจัดการงานทั่วไป

โทร : 0857450178
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
โทร : 0895807859
น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ

โทร : 0895807859
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นายสมนึก หนองผือ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
น.ส.จิรวรรณ เลพล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ
โทร : 0893943227
นายสยมภู อัตภูมิ
ผช.ธุรการ

โทร : 0893943227
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายบัวใส จันทร์ทอง
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
นายสมพร สัตตะโส
พนง.ดับเพลิง
น.ส.อรินญา เลพล
ผช.สาธารณสุขฯ
น.ส.อรินญา เลพล
ผช.สาธารณสุขฯ
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
คนทั่วไป
โทร : 0829055419
นางรุ่งนภา ถิ่นมะนาว
คนทั่วไป

โทร : 0829055419
นายขวัญชัย แก่นพล
พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายขวัญชัย แก่นพล
พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา
โทร : 089-0163857
นายประกาศ คำงาม
ผช.ช่างประปา

โทร : 089-0163857
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 088-3245794
นายเจริญชัย ภูมิเศษ
พนง.ประจำรถขยะ

โทร : 088-3245794
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ
โทร : 093-0851702
นายสถิต แคนปา
พนง.ประจำรถขยะ

โทร : 093-0851702
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา
โทร : 0803985472
นายกฤษฎา ไชยคำ
ผช.ช่างประปา

โทร : 0803985472
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ
โทร : 093-0498894
นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ
พนง.ขับรถขยะ

โทร : 093-0498894
group กองคลัง
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
นางสุดใจ แก่นพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสุดใจ แก่นพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางระดา มณฑา
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางระดา มณฑา
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนฤมล แคนวัง
ผช.การเงิน
นางสาวนฤมล แคนวัง
ผช.การเงิน
นางสาวสุรีพร มารมย์
ผช.พัสดุ
โทร : 0899061764
นางสาวสุรีพร มารมย์
ผช.พัสดุ
โทร : 0899061764
group กองช่าง
นายอภิชัย ประไพเพรช
นายช่าง
นายอภิชัย ประไพเพรช
นายช่าง
นายตนุภัตร อาจจำปา
ผช.ช่างสำรวจ
โทร : 0980975196
นายตนุภัตร อาจจำปา
ผช.ช่างสำรวจ
โทร : 0980975196
นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร : 0981345548
นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร : 0981345548
group กองการศึกษา
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพักต์ รักษาศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพักต์ รักษาศรี
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณี โพธิ์สิงห์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณี โพธิ์สิงห์
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย
group กองส่งเสริมการเกษตร
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
รักษาการ ผอ.กองเกษตร
จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
รักษาการ ผอ.กองเกษตร
น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา
ผช.เกษตรฯ
น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา
ผช.เกษตรฯ
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
    public แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ
    public แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ