องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
group กองคลัง
นายสงกรานต์ อัครวิจิตร
ผอ.กองคลัง
นางสาวกัลยา เชื้อเจริญ
นักวิชาการคลัง
โทร : 0934574599
นางสาวอนุรักษ์ ลินทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0843947025
มนัสนันท์ นันทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสุดใจ แก่นพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางระดา มณฑา
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนฤมล แคนวัง
ผช.การเงิน
นางสาวสุรีพร มารมย์
ผช.พัสดุ
โทร : 0899061764