contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50
group กองการศึกษา
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
จ่าสิบเอกปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ปลัดรักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-4732434
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นางสาวปวรรัตน์ สำมะโย
นักวิชาการกองการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นายอนนท์ แคนวัง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางอังคาร นารีรัตน์
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางสาวกชพรรณ เดชไกร
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางนวลจัทร์ สายคำมี
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางธัญพัชรสร พลวิชญ์โชตนา
ครู
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรชนีกร สุขะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนิดา พิสัยกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทิยา พินทะภูวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตร โนรินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพักต์ รักษาศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพักต์ รักษาศรี
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางยุภาพร อ้นอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณี โพธิ์สิงห์
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณี โพธิ์สิงห์
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย
นางประกาย หม่วยหลง
ครูผู้ช่วย
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร