องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก dvr ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214 อีเมล somsanook.go.th@gmail.com & https://www.facebook.com/Somsanook80201

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 246
https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189 รอปรับปรุง
https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189

รอปรับปรุง
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
photo แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview300
insert_drive_file แผนพัฒนารายได้ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : pageview254
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview313

dvr ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) ติดต่อ 080-0124239 จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) ติดต่อ 0934732434 Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th อีเมล : somsanook.go.th@gmail.com "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

แผนที่หน่วยงาน

เบอร์โทร
ผญบ.(กำนัน)/ตำบลสมสนุก นายประสิทธิ์ เข็มเครือ ผญบ. ม.1 093-7318574 นายสมจิตร แสนโพธิ์ ผญบ. ม.2 064-0697471 นายวิลัย เพ็งธรรม ผญบ. ม.3 080-7618415 นายผัน ดวงดี ผญบ. ม.4 (กำนัน) 086-2223460 นายเพลิน วรรณภักดี ผญบ. ม.5 098-5875663 นายสนั่น ดวงดี ผญบ. ม.6 065-2710610 นายสุวิตร ประจวบสุข ผญบ. ม.7 065-3190866 นายสมคิด ปิยะมาตย์ ผญบ. ม.8 082-1535920 เบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหารสมาชิกสภา นายศักดิ์ชัย มารมย์ 080-0124239 นายก อบต. นายลูกคิด แจ้งไพร 098-1844340 รองนายก นายเฉลิม นามสอน 085-6486323 รองนายก นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย 065-1091251 เลขานายก นายทองใส มะปะเท 088-3654265 ส.อบต. ม.1 นายไพทูน ชมพันธ์ 087-2386016 ส.อบต. ม.2 นางสาวภักดี ีสุวรรณ 092-2481524 ส.อบต. ม.3 นางทองพูน ติมา 083-2312798 ส.อบต. ม.4 นางสาวแดนลี่ แก้วแก่น 093-0615599 ส.อบต. ม.5 นายศักดิ์ พุทธาวันดี 061-1786416 ส.อบต. ม.6 นายสุภาพ โคตรคำภา 061-1621807 ส.อบต. ม.7 นายประยนต์ ปิยะมาตย์ 093-0847168 ส.อบต. ม.8 เบอร์โทรศัพท์พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สมสนุก นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร ปลัด อบต. 091-1620770 นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์ รองปลัด อบต. 095-1925756 นายสงกรานต์ อัครวิจิตร ผอ.คลัง 065-0703529 นางโอภาศ ศรีกงพาน นักวิเคราะห์ 081-7687845 นายวิฑูรย์ ยอดคีรี นักพัฒนาชุมชน 061-0303493 น.ส.ปวรรัตน์ สำมะโย นวก.ศึกษา 081-0552893 นางกรรณิกา บ่อทอง นักจัดการงานทั่วไป 085-7450178 นางสุดใจ แก่นพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-1264019 น.ส.นันทิกานต์ หนองผือ ผช.จนท.นักวิเคราะห์ 089-5807859 นายสยมภู อัตภูมิ ผช.จนท.ธุรการ 089-3943227 น.ส.จิรวรรณ เลพล ผช.นักพัฒนาชุมชน 093-0498894 นายอนนท์ แคนวัง ผช.นวก.ศึกษา 093-4863898 นายสถิต แคนปา ผช.ช่างประปา 093-0851702 นายสมเกียรติ กองคำ ยาม 091-3532703 นายประกาศ คำงาม ผช.ช่างประปา 089-0163857 นายบัวใส จันทร์ทอง จนท.ดับเพลิง 095-6491344 นางระดา มณฑา ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 096-5090419 นายสมพร สัตตะโส พนง.ขับรถดับเพลิง 089-8485060 นายขวัญชัย แก่นพล จนท.ดับเพลิง 088-5095138 นายวิษณุ ผลบุญ จนท.ดับเพลิง 084-3594305 นางนฒพรพรรณ ศรีคุณ ครุผู้ดูแลเด็ก 084-9279527 นางอังคาร นารีรัตน์ ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 นางนวลจันทร์ สายคำมี ครุผู้ดูแลเด็ก 081-0843146 นายชมพู่ ประจักรใน นักการภารโรง 098-1783348 น.ส.กชพรรณ เดชไกร ครุผู้ดูแลเด็ก 081-9653094 น.ส.รชนีกร สุขะ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-4681228 น.ส.พนิดา พิสัยกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-6623275 นายบุญยิ่ง ตันสันเทียะ พนง.ขับรถขยะ 093-0498894 น.ส.นันทิยา พินทะภูวงค์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 082-1447353 นายเจริญชัย ภูมิเศษ จนท.ดับเพลิง 088-3245794 นายสมควร ฉันดี พนักงานขับรถกู้ชีพ 088-5095138 นายพิสุทธิ์ โมระพัฒ จนท.ดับเพลิง 080-7610509 นายกฤษฎา ไชยคำ ผช.ช่างประปา 088-3308278 นายสมชาย มณฑา จนท.กู้ชีพ 086-1377610 นางบัวเงิน ดำพลทัน แม่บ้าน สนง. 080-2609379 น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ แม่บ้าน สนง. 092-6151567 นางอนุสรา พรมจันทร์ จนท.กู้ชีพ 096-1869565 น.ส.รุ่งนภา ชนะวงศ์ คนงานทั่วไป 082-9055419 น.ส.สุจิตรา แคนหนอง จนท.บันทึกข้อมูล 064-5729497 น.ส.อรินญา เลพล ผช.จพง.ธุรการ 084-7839547 น.ส.บุษบาไพร คำพินันท์ ผช.จพง.สาธาฯ 098-9192844 น.ส.สุรีพร มารมย์ ผช.จพง.พัสดุ 089-9061764 น.ส.นฤมล แคนวัง ผช.นวก.การเงินและบัญชี 098-1094864 น.ส.ดวงฤทัย ทองมหา ผช.จพง.การเกษตร 063-7199951 น.ส.วรุณีย์ วงค์จันทร์เรือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 095-3284291 น.ส.รุ่งอรุณ ชมพันธ์ ผช.นิติกร 098-5875688 น.ส.ศศิรดา วรกฏ จนท.กู้ชีพ 093-0935029 นางพวงไพรนุช เพ็งธรรม จนท.บันทึกข้อมูล 085-4574302 นายเกรียงไกร พรมจันทร์ จนท.บันทึกข้อมูล 088-6084989 น.ส.ชลกร แคนปา จนท.บันทึกข้อมูล 093-3746473 นายสราวุฒิ สิทธิพุฒ พนักงานขับรถ 093-3209383 นายพงษ์นรินทร์ ห่อมลา ผช.ช่างไฟฟ้า 098-1345548 นายจิระวัฒน์ สุทาวา พนง.ขับรถดับเพลิง 098-1313850 นายนัฐพงษ์ คำพิลา พนง.ขับรถดับเพลิง 064-1488054 นายบัญชา ประจักรใน พนักงานขับรถ 062-1255259 นายตนุภัทร อาจจำปา ผช.ช่าง 093-4938252 นายสุเชาว์ มารมย์ พนักงานขับรถ 087-9107177 นางประกาย หม่วยหลง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 093-0902235 น.ส.วรรณี โพธิ์สิงห์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 098-7021210 นางยุภาพร อ้นอิทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 089-0108184 น.ส.เพ็ญพักต์ รักษาศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 085-6432064 น.ส.วิจิตร โนรินทรื ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 065-2496160 นายวัชระ แน่นอุดร คนสวน 080-7149763 การติดต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) 080-0124239 ติดต่อ นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) 0934732434 ติดต่อ จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th e-mail :somsanook.go.th@gmail.com

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file เชิญชวน แสดงความคิดเห็น-ตอบแบบสอบถาม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview279
photo ประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : pageview131
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) poll

sentiment_very_satisfied สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
play_arrow แผนการดำเนินงาน
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview204
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
photo แผนดำเนินงานปี61 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview283
description ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview262

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผล 64 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
description รายงานการดำเนินการ รับ-จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
photo การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287

play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
description การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216
description รายงานผลการดำเนินงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview238

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
photo ขั้นตอนการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140
insert_drive_file ขั้นตอน/เวลา ให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview223
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview226
insert_drive_file คู่มือโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241

play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ-สทสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview227
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview133
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
photo ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file ผลสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
photo รายงานผล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview249

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
description รายงานรายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview128
description รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview214
description รายงานงบ6เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
description รายงานรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview128
description รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview215
insert_drive_file งบประมาณรายจา ย ประจาํ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
description รายงานรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview217

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236
photo แผนจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229
insert_drive_file แผนจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
insert_drive_file แผนจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216
photo รายงานผลการดำเนินงานงบประจำปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview251

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ต.ล.63-มิ.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file จัดซื้อจัดจ้าง ต.ค63 - ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
description เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview218
description งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview207
description รายงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 63-64 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
description รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205
description รายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
photo นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview251

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
description การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229

play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
photo หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
insert_drive_file กฏเกณ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview198

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232
insert_drive_file ป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนประจำปี63 อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview217

chat ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file เจตจำนงผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview162
description เจตนารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232

play_arrow การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo รูปการมีส่วนร่วมผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo รูป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file บริหารความเสี่ยง64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
description แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199

play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต ปี63 01 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การป้องกันและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview129
photo แผนป้องกันการทุจริต ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203
photo แผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview207

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview228
description การดำเนินงานป้องกันทุจริต 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
photo รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview131
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
description รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229

play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
insert_drive_file เปิดเผยข้อมูล63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
photo การเผยแพร่ข้อมูลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203

play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
description มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
photo การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต64 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79

play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ64 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
description มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview218
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

group คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0800124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0800124239
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย
เลขานายก
โทร : 0651091251
นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย
เลขานายก
โทร : 0651091251
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141

แนะนำผู้บริหาร
verified_user ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
นายศักดิ์ชัย มารมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
    public แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้า
แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ
    public แจ้งปัญหาเรื่องน้ำ