องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก group ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189 รอปรับปรุง
https://www.somsanook.go.th/index/?page=announce52764189

รอปรับปรุง
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
find_in_page แผนพัฒนา ปี 65
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview234
photo แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview391
insert_drive_file แผนพัฒนารายได้ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : ballzing | เปิดอ่าน : pageview320

group ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูล อบต.สมสนุก

-facebook-

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 95 หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190 โทรศัพท์ / โทรสาร 042-088214 (สำนักปลัด) 042-490851 ( กองคลัง) นายศักดิ์ชัย มารมย์ (นายก อบต.สมสนุก) ติดต่อ 080-0124239 จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร (ปลัด อบต.สมสนุก) ติดต่อ 0934732434 Facebook :อบต.สมสนุก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ https://m.facebook.com/TambonSomsanook/?refid=52&__tn__=%7E%7E-R เว็บไซด์ : https://www.somsanook.go.th อีเมล : somsanook.go.th@gmail.com "สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง และมีความสุข"

แผนที่หน่วยงาน

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แผนการลดใช้พลังงาน 65 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจาง65 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

sentiment_very_satisfied สอบถาม
สอบถาม
play_arrow แผนการดำเนินงาน
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview261
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview336
photo แผนดำเนินงานปี61 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview348
description ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผล ปปช 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรอบ6เดือน ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file รายงานผล 64 รอบ6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview206
description รายงานการดำเนินการ รับ-จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326

play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
find_in_page รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานผลประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248
description การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview276

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 65 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file 4203 พัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
photo ขั้นตอนการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file ขั้นตอน/เวลา ให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136

play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file คู่่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file คู่มือการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file คู่มือการช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview315

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ผลสำรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
photo รายงานผล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผน65 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview288

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
description รายงานรายจ่าย 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview193
description รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview278
description รายงานงบ6เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview312

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายประจำปี64 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
description รายงานรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview206
description รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจาง65 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
find_in_page ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303
photo แผนจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview296

play_arrow ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
photo ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview325

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
description รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview273
description รายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview300

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
photo นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview316

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
description การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287

play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหา พนง. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมิณ พนง. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
photo ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview25
photo ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview273
photo รายงานพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview262

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file การปฏิบัติงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
photo การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนประจำปี63 อบต.สมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview288

play_arrow นโยบายไม่รับของขวัญ
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview229
insert_drive_file No Gift Policy 64
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
description เจตนารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview297

play_arrow การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประชุม สปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
photo รูปการมีส่วนร่วมผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo รูป poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview299

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file บริหารความเสี่ยง64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172

play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file จัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี65 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file แผนการดำเนินป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file การสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview131

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file การป้องกันและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview200
photo แผนป้องกันการทุจริต ปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview271
photo แผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview271

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจําปี (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file การดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294
description การดำเนินงานป้องกันทุจริต 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview295

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต ปี 64 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
photo รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : maximum05382 | เปิดอ่าน : pageview196
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview366
description รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview291

play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
insert_drive_file เปิดเผยข้อมูล63 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
photo การเผยแพร่ข้อมูลสมสนุก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview273

play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
description มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview292
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133

play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file 43 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
description มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344

play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ64 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142
description มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview286
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150

group คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์ชัย มารมย์
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 0800124239
นายลูกคิด แจ้งไพร
รองนายก อบต
โทร : 098-1844340
นายเฉลิม นามสอน
รองนายก อบต
โทร : 0930807281
นางบุญมี เครือแก้ว
เลขานายก
โทร : 0930841995
verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

verified_user อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

play_arrow ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
dvr ช่องทางรับฟังความคิดเห็นประชาชน
camera_alt กิจกรรมภายในท้องถิ่นตำบลสมสนุก
บุญบั่งไฟ65 [14 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมทำความสะอาด [1 มิถุนายน 2565]
ประชุมการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร [25 เมษายน 2565]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)qrcode_www.somsanook.go.th [27 มีนาคม 2565]
 
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
thumb_up facebook
FaceBook

play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file เปิดโอกาศการมีส่วนร่วม ประชาคมแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27