ชื่อเรื่อง : โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก หมู่ที่ 4 บ้านสมสนุก ตำบลสมสนุก ช่วงแรก ขนาดดินขุดระยะทางไม่น้อยกว่า 1,450 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 27,700 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน