ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านประทุมรัตน์ ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 190 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์