call เบอร์โทรติดต่อต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมสนุก
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4208-8214
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 59
เดือนนี้ 5,344
เดือนที่แล้ว 9,103
ทั้งหมด 42,398

place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

 

ส่วนที่  ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

๑.  ด้านกายภาพ

     1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

            ตำบลสมสนุกแต่เดิมพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่า  ป่าดงศรีชมพู   อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากต่างจังหวัด  เช่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  อุดรธานี  ทำการแผ้วถางป่าเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร  และได้รวมตัวกันตั้งรกรากจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น  เดิมเขตการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลหนองยอง อำเภอโพนพิสัย  ต่อมาในปี ๒๕๓๒ ได้แยกเขตการปกครองเป็นตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคายต่อมาเมื่อ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   จังหวัดหนองคาย แยกการปกครองเป็นจังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดอันดับที่ ๗๗  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย จึงขึ้นกับอำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

             องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ยกฐานะจากสภาตำบล  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ   ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน  ๓๘,๑๒๕  ไร่  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ..๒๕๔๐   ต่อมาเมื่อ  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔    จังหวัดหนองคาย แยกเป็นจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอันดับที่ ๗๗  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดหนองคาย  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ

          

    ขนาดและที่ตั้ง

              องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก   มีพื้นที่ประมาณ ๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน ๓๘,๑๒๕  ไร่  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปากคาดลงมาทางใต้ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร 

 

               อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลนาดง     ตำบลโนนศิลา   อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

                                  ตำบลศรีชมพู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลหนองพันทา ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลศรีชมภู   อำเภอโซ่พิสัย   จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลหนองยอง  ตำบลนาดง    อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

   

 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นที่ราบลุ่มสลับที่เนินและเป็นลูกคลื่น  มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน  เช่น      ห้วยคลอง ห้วยน้ำบุ้น ห้วยเกวียนหัก  ห้วยอ่าง และห้วยทราย

 

         1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                 1.  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เมษายน สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด

          2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตุลาคม ฝนตกต่อเนื่องและฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม    

        3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม  อากาศเย็นถึงหนาว

 

                   1.4  ลักษณะของดิน

                สภาพดิน  เป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง  

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
นายก อบต.สมสนุก
โทร : 080-0124239
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
(จ.ส.อ.ปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร)
ปลัด อบต.สมสนุก
โทร : 0934732434
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร